MATEŘSKÁ ŠKOLA KOŠÍK - NEJLEPŠÍ START PRO VAŠE DÍTĚ

JSME AKREDITOVANOU MATEŘSKOU ŠKOLOU ZAPSANOU V REJSTŘÍKU MŠMT. 

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“

Ferdinand Krch

LOGOPEDICKÝ PROGRAM
Komunikace je jedna z nejdůležitějších lidských schopností. Komunikovat potřebujeme v každodenním životě a narušená schopnost komunikace nám způsobuje obtíže, které nám znesnadňují život na tomto světě. V dnešní době jsou logopedické obtíže či narušené komunikační schopnosti tématem téměř každého rodiče. Náš logopedický program je vypracován na základě našich zkušeností z praxe pod vedením speciálního pedagoga - logopeda. Soustředíme se na diagnostiku jednotlivých problémů na základě roviny gramatické (morfologicko-syntaktická rovina), vývojem slovní zásoby (lexikálně-sémantická rovina), výslovnosti (foneticko-fonologická rovina) a sociální rovina komunikace (pragmatická rovina). Logopedický program probíhá ve skupině, kde probíhá logopedická prevence, orofaciální logopedická gymnastika a individuální práce - učitel vypracovává jednoduchý plán individuální práce s dítětem, často ve spolupráci s klinickým logopedem. Do narušené komunikační schopnosti spadá více kategorií narušení - nejvíce zkušeností máme s Vývojovou dysfázií a proto se na ni i zaměřujeme.
PROGRAM PRO NADANÉ DĚTI
Nadání je odvozeno od slova"dar". Lidé mají často pocit, že nadané dítě má vysokou inteligenci a z toho jeho nadání vychází. Tak to ale úplně není. Nadané děti mohou být samozřejmě nadměrně inteligentní, ale není to podmínkou a jejich nadání může vycházet z něčeho jiného. Jde o nadání sportovní, pohybové, hudební, kreativní, matematické a mnoho dalších. Péče o nadané děti nebývá v dnešní době považována za důležitou a nevěnuje se jí tolik pozornosti. V naší MŠ klademe důraz na vyhledávání talentů u jednotlivých dětí a jejich následnou podporu a další rozvoj. V rámci předškolní výuky by nadané dítě mělo dostávat prostor a dostatek podnětů pro rozvoj svého nadání. Pokud není dítě v rozvoji podporováno, tak může začít trpět frustrací a nudou. Pokud dítě toto prožívá, tak může dojít např. k nežádoucímu rozvoji výchovných problémů. Dítě se nudí a začíná zlobit, aby se rozptýlilo - okolí ho pak považuje za nevychované a drzé, ale ono je přitom frustrované z nedostatku podnětů. Naši učitelé se snaží na základě toho, jak dítě znají v jeho chování, interakcích, při aktivitách ve škole a na základě znalosti jeho charakteristických vlastností vyhledávat nadání a individuálně ho podporovat. 
PROGRAM PRO DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Autismus a PAS (poruchy autistického spektra) jsou naší odbornou profilací. V naší mateřské škole máme zkušenosti s autismem v jeho nejrůznějších formách. Pro školní rok 2018/2019 vypracováváme vlastní metodický program, jak postupovat při práci s autisty k jejich nejlepší adaptaci a rozvoje jejich schopností. Naše škola má tři speciální pedagogy - psychopedy, kteří se konkrétně zabývají právě autismem. Nabízíme individuální konzultace pro rodiče a učitelé zpracovávají individuální program práce s dítětem v MŠ. Rádi spolupracujeme s ostatními odborníky z PPP, SPC a psychiatry. Pracujeme především se strukturovaným učením a program upravujeme pro potřeby jednotlivce. Používáme pomůcky Oskoly a procesuální schémata při pravidelných sebeobslužných činnostech. Pracujeme s motivací dítěte a podle potřeby vytváříme individuální motivační program. Autismus je velice široký pojem a proto bereme každé dítě velice individuálně. Je mnoho různých přístupů a technik vzdělávání těchto dětí a my se snažíme vyhovět potřebám každého dítěte.

S pomocí asistenta pedagoga či zkušeného učitele nebývá problém začlenit autistu do běžného kolektivu třídy.

 JSME AKREDITOVANOU MATEŘSKOU ŠKOLOU ZAPSANOU V REJSTŘÍKU MŠMT.

 

„Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“
                                                                                  Ferdinand Krch

 

Vítáme Vás na webových stánkách mateřské školy KOŠÍK.
Naše mateřská škola se nachází v malebném prostředí Zbraslavi u lesoparku Borovičky.
Nabízíme kvalitní vzdělávání dětem od 2 do 7 let. V malém kolektivu maximálně 15 dětí jsme schopni zajistit individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte. V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, tanec, keramika atp. Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení a je akreditována MŠMT.


1. Individuální přístup
Naší hlavní prioritou je individuální přístup ke každému dítěti. Každé dítě je jiné a jedinečné. Přejít z rodinného prostředí do nové sociální skupiny vrstevníků je vždy velkým krokem. Naším úkolem je, abychom co nejvíce usnadnili každému dítěti tento krok a poskytli mu tak pocit bezpečí. Jen v bezpečném prostředí se může dítě rozvíjet tak, jak potřebuje. Sledujeme dítě od začátku a zjišťujeme, v jaké oblasti je nadané, a v jaké oblasti potřebuje pomoci. Naším cílem je komplexní rozvoj osobnosti s důrazem na talent každého dítěte.


2. Prevence a pedagogická diagnostika
Na základě systematické práce s dětmi jsme schopni vytvořit pedagogickou diagnostiku dítěte a po konzultaci s rodiči zajistit jedinečný plán pro každé dítě. Díky speciálně-pedagogickým přístupům zajišťujeme logopedickou prevenci v rámci výuky i formou kroužku. Používáme formy arteterapie a pohybové terapie. Samozřejmostí je program pro nadané děti.


3. Výhody malého kolektivu
Předškolní věk je pro dítě nejdůležitějším obdobím, kdy navazuje první sociální vztahy a kdy je schopno mnohému se naučit a formovat své postoje k ostatním lidem. Naší filosofií je, že dítě se může optimálně rozvíjet jen v přiměřeně malém kolektivu. V naší MŠ je maximální kapacita 15 dětí a věnují se jim 3 pedagogové. Je zajištěna každodenní speciálně pedagogická podpora. Navazujeme na rodinnou výchovu a zajišťujeme dětem pocit rodinného prostředí. Díky malému počtu dětí si můžeme dovolit více mimoškolních akcí – návštěvy galerie, solná jeskyně, množství výletů, zoo, návštěva divadelních představení a mnoho dalších.


4. Integrace
Považujeme se za mateřskou školu opírající se o inkluzivní pedagogiku respektující všechny odlišnosti. Jsme schopni kvalitně vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naší specializací je výchova a vzdělávání dětí s komunikačními problémy a autismem. Pro integrované děti jsme schopni zajistit asistenta pedagoga. Využíváme systém strukturovaného učení, sociální nácviky a alternativní a augmentativní komunikaci. Zajistíme veškeré kompenzační pomůcky dle potřeby dítěte. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme každodenní individuální terapie v ceně docházky. Zajišťujeme program pro děti z cizojazyčného prostředí a bilingválních rodin.