Aktuality

LETNÍ PROVOZ

 

Přihláška na jednotlivé turnusy

zde: Letní provoz

Provoz od 27.7. do 21.8.2020

--------------------

ZÁPIS

Zápis do naší MŠ probíhá elektronicky.

První formulář přihlášky je vyjádřením zájmu, nikoli

finální zápis do MŠ. Nástup do MŠ je možný v průběhu celého

roku, pokud kapacita dovolí.

PŘIHLÁŠKA MŠ KOŠÍK

--------------------

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihláška a informace o stipendijním 

programu naleznete zde: Stipendijní program

Cena 6 900,-/měsíc - volná místa 6/10

--------------------

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

 

ŠVP

Do školky já chodím rád

 Záměr integrovaného bloku:

V tomto bloku se děti seznamují s ostatními dětmi, s paní učitelkami a s prostředím školky. Jedná se o adaptační program, kdy vše začíná, a navazují se první vztahy.

Dbá se na individuální přístup ke každému dítěti v rámci adaptace a začlenění do kolektivu.

Podtémata:

 • Košík plný překvapení
 • Já a moji kamarádi
 • Pocity
 • Rodina
 • Svět kolem mě
 • a další………

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů (1)
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (1)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování (2)
 • získání relativní citové samostatnosti (2)
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (3)
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem (3)
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod. (3)
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod. (3)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (3)
 • rozvoj kooperativních dovedností (3)
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými (3)
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané (4)
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu (5)
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy (5)

Vzdělávací nabídka:

 • smyslové a psychomotorické hry (1)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod. (1)
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti (2)
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod. (2)
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo (2)
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty (2)
 • námětové hry a činnosti (2)
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině (2)
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. (2)
 • spontánní hra (2)
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu (2)
 • činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné (2)
 • cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti (2)
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních (2)
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým (3)
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření (3)
 • aktivity podporující sbližování dětí (3)
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě (3)
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi). (3)
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování (4)
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy (4)
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě (4)
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává (4)
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím (5)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí (5)

Očekávané výstupy:

 • zachovávat správné držení těla (1)
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu (1)
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod. (1)
 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod. (1)
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami (1)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči (2)
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (2)
 • sledovat očima zleva doprava (2)
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). (2)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost (2)
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (2)
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory (2)
 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city
  a přizpůsobovat jim své chování (2)
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (2)
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného (2)
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.). (2)
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho (3)
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství (3)
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná (3)
 • spolupracovat s ostatními (3)
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. (3)
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
  i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.). (4)
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti (4)
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody (4)
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti). (4)
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí). (5)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.). (5)
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc). (5)

ŠVP