Aktuality

LETNÍ PROVOZ

 

Přihláška na jednotlivé turnusy

zde: Letní provoz

Provoz od 27.7. do 21.8.2020

--------------------

ZÁPIS

Zápis do naší MŠ probíhá elektronicky.

První formulář přihlášky je vyjádřením zájmu, nikoli

finální zápis do MŠ. Nástup do MŠ je možný v průběhu celého

roku, pokud kapacita dovolí.

PŘIHLÁŠKA MŠ KOŠÍK

--------------------

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihláška a informace o stipendijním 

programu naleznete zde: Stipendijní program

Cena 6 900,-/měsíc - volná místa 6/10

--------------------

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

 

ŠVP

Barevný svět

Záměr integrovaného bloku:

Blok zaměřený na podzimní změny v přírodě a kolem nás. Poznávání přírody a nových výtvarných technik. Důraz na práci s fantazií a osobní prožívání.

Podtémata:

 • Košík plný dobrot – ovoce a zelenina
 • Kouzelné počasí
 • Země skřítků
 • Barevný svět kolem nás
 • Máme rádi draky
 • Tradice
 • a další…

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (1)
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (1)
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
  i pohody prostředí (1)
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu (1)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). (2)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření). (2)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit (2)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení (2)
 • rozvoj kooperativních dovedností (3)
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.). (3)
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny (4)
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije (4)
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat (4)
 • rozvoj společenského i estetického vkusu (4)
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Vzdělávací nabídka:

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním (1)
 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení). (1)
 • konstruktivní a grafické činnosti (1)
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti (1)
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků (1)
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí (1)
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.). (2)
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv (2)
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen (2)
 • prohlížení a „čtení“ knížek (2)
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest (2)
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí (2)
 • námětové hry a činnosti (2)
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity). (2)
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání (2)
 • cvičení organizačních dovedností (2)
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další). (2)
 • výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.). (2)
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách (3)
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému (3)
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. (3)
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením (3)
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní
  a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích (4)
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének). (4)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
  i technických objektů, vycházky do okolí, výlety (5)
 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává (5)
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období). (5)
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami). (5)
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.). (5)

Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku). (1)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.). (1)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.). (1)
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy (1)
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami (1)
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
  ve správných větách). (2)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.). (2)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.). (2)
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon (2)
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase (2)
 • učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit (2)
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ (2)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim (2)
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je (2)
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem (2)
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním (2)
 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.). (2)
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad (3)
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou (3)
 • spolupracovat s ostatními (3)
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla (3)
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě). (3)
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat (4)
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých (4)
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově (4)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.). (4)
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus). (4)
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi (5)
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte (5)
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.). (5)
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí (5)

 ŠVP